Consultanta Telefonica: Luni - Duminica: 08 - 22
Filtre

Regulament Concurs Inspirați din stilul tău de viață de 15 ani!

Regulament

cu privire la desfasurarea campaniei


Inspirați din stilul tău de viață, de 15 ani!


pe magazinul online www.acaju.ro

in perioada 09 martie – 12 martie 2021


 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1 Campania „Inspirați din stilul tău de viață de 15 An” este organizată și desfășurată de către compania ACAJU SRL. (desemnata în cele ce urmează sub titulatura ”Organizator”), societate comerciala organizata potrivit legii romane, cu sediul social in Vaslui, strada Petru Rares, 264, sc. B, ap.1, parter, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J37/572/2004, cod unic de inregistrare RO14050238, reprezentata prin domnul Acatrinei Gabriel Iulian, in calitate de Director General.

1.2 Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament astfel cum sunt menționate mai jos. 

1.3 Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web https://www.acaju.ro/, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant pe întreaga durată a campaniei prin accesarea site-ului mai sus menționat.

1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament, urmând astfel ca modificările să intre în vigoare numai după modificarea prezentului regulament și după anunțul în prealabil a acestor modificări pe site-ul web https://www.acaju.ro/


SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe site-ul https://www.acaju.ro/

2.2 Premiile se vor pune în posesie exclusiv în zona României


SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI


3.1 Campania va fi lansată la data de 09.03.2021 ora 09:00 și se va desfășura până la data de 12 martie ora 23:59, pe site-ul https://www.acaju.ro/, înscrierea și premierea participanților urmând a fi realizate conform mecanismelor în cadrul secțiunii 5 din acest regulament. 

3.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și sistemul de funcționare al campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, conform secțiunii 1 de mai sus. SECȚIUNEA 4. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

4.1 La aceasta campanie pot participa doar cetățenii și rezidenții români și străini, care au domiciliul stabil în România, care au vârsta peste 18 de ani de la data începerii campaniei, respectiv de la data de 9 martie, care acceptă termenii și condițiile prezentului regulament, cu respectarea condițiilor de participare menționate în secțiunea 4. 

4.2 Prin participarea la această campanie, participaților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare. 

4.3 La această campanie nu au drept de participare persoanele care prestează servicii de orice fel pentru organizator, precum și cei ai împuterniciților, ai agențiilor implicate în desfășurarea campaniei, precum nici membrii familiilor acestora.  


5. PREMIUL PROMOȚIEI îl constituie oferirea a două vouchere cu valoare de 500 RON și vor fi aleși prin site-ul https://commentpicker.com/ 

Premiul voucher 500 RON. 

6. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

Premiul concursului “Inspirați din stilul tău de viață de, 15 Ani” se va acorda prin extragerea efectuata în data de 15 martie și va fi trimis câștigătorilor în termen de 30 de zile de la extragere.

Tragerea la sorți se va face prin intermediul unui program special și va fi înregistrată. Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe pagina de Facebook și Instagram a concursului, fie prin intermediul e-mail-ului sau telefonic în cel mai scurt timp de la data efectuării tragerii la sorți. Dacă în termen de 10 zile, câștigătorii nu vor răspunde la mesajul organizatorului, se va efectua o nouă extragere, iar ciclul se repetă până la validarea câștigătorilor. În cazul în care câștigătorii refuză premiul, se va face o nouă extragere pentru a înlocui câștigătorul care a refuzat.

7. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.

Dacă intervine situația de mai sus, sau intervine o situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea concursului, organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art. 1082 și 1083 din Codul Civil.

Dacă organizatorul invocă forță majoră, este obligat să comunice participanților concursului, existenta acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. Cazul de forță majoră va fi comunicat pe pagina de Facebook a organizatorului Acaju.ro. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data extragerii câștigătorului, fără informare prealabila a participanților.

8. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

9. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr 333 / 2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață și legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

10. LITIGII

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei este definitivă. Prin participarea la aceasta promoției, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la promoție se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica datele și durata promoției si va face public acest lucru.

11. ALTE REGLEMENTARI

Reclamațiile cu privire la premiul câștigat, efectuate după data de semnare a procesului verbal de predare-primire ale premiilor nu vor fi luate în considerare și nu vor fi responsabilitatea organizatorului.

În caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice act de natură de a afecta imaginea organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător și reluarea extragerii până la validarea unui alt câștigător, de genul imposibilitatea de notificarea în scris a câștigătorului cauzată de necitirea mesajelor de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea concursului în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ in vigoare.

12. ALTE CLAUZE

Prezentul regulament de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant.

 

Sus